• 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
Home

รายการรถที่วิ่งให้บริการ:

1) รถปรับอากาศ Golden Dragon ขนาด 10 เมตร จำนวน 31 ที่นั่ง
2) รถปรับอากาศ HIGER ขนาด 6 เมตร จำนวน 18 ที่นั่ง
3) รถปรับอากาศ MICRO BUS ขนาด 8 เมตร จำนวน 31 ที่นั่ง
4) รถปรับอากาศ ขนาด 12 เมตร จำนวน 48 ที่นั่ง
5) รถร้อน ขนาด 8 เมตร จำนวน 24 ที่นั่ง
6) รถร้อน-รถร่วม ขสมก. ขนาด. 12 เมตร จำนวน 48 ที่นั่ง
7) รถร้อนสีส้ม (รถรูปแบบเก่าสำหรับถ่ายหนัง-ละคร) ขนาด 10 เมตร จำนวน 28 ที่นั่ง

ตัวอย่างการโฆษณาข้างรถ

ชนิดรถที่วิ่งให้บริการ

1) รถปรับอากาศ Golden Dragon ขนาด 10 เมตรimage

อัตราค่าเช่า 8,000 บาท/คัน/วัน

2) รถปรับอากาศ HIGER ขนาด 6 เมตรimage

อัตราค่าเช่า 6,500 บาท/คัน/วัน

3) รถปรับอากาศ MICRO BUS ขนาด 8 เมตรimage

อัตราค่าเช่า 6,500 บาท/คัน/วัน

4) รถปรับอากาศ ขนาด 12 เมตรimage

อัตราค่าเช่า 8,000 บาท/คัน/วัน

5) รถร้อน ขนาด 8 เมตรimage

อัตราค่าเช่า 6,500 บาท/คัน/วัน

6) รถร้อน-รถร่วม ขสมก. ขนาด. 12 เมตรimage

อัตราค่าเช่า 6,500 บาท/คัน/วัน

7) รถร้อนสีส้ม (รถรูปแบบเก่าสำหรับถ่ายหนัง-ละคร) ขนาด 10 เมตรimage

อัตราค่าเช่า 6,500 บาท/คัน/วัน